Pozytywne Żłobki w Małopolskim

O projekcie

Fundacja Pozytywne Inicjatywy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Pozytywne żłobki w Małopolsce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Osi priorytetowej: VIII. Rynek pracy Działania: 8.1. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i prowadzenie 3 placówek (168 nowych miejsc) opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa małopolskiego w Krakowie, w okresie od 1.03.2017 r. do 31.08.2019 r.

Grupa docelowa

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, czyli przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, bierne zawodowo (pozostające na urlopie wychowawczym), oraz osoby pozostające bez pracy. Grupę docelową stanowi 336 osób w tym 319 kobiet i 17 mężczyzn mieszkających na terenie Miasta Kraków. Do żłobka przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Funkcjonowanie żłobków

Fundacja Pozytywne Inicjatywy jest organem prowadzącym żłobki. Nowo powstałe placówki posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia (m.in. z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej) oraz są wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Żłobki prowadzone są w oparciu o regulamin organizacyjny oraz statut. Opiekę pełnią opiekunki posiadające kwalifikacje określone w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobki funkcjonują przez 10 h dziennie od godziny 7:00 do 17:00 (lub z modyfikacją po uwzględnieniu potrzeb i godzin pracy rodziców). Jedna opiekunka sprawuje opiekę nad nie więcej niż 8 dzieci, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych nad nie więcej niż 5 dzieci. Zapewnione są dzienne posiłki dostosowane do wieku, uwzględniające występowanie u dzieci alergii pokarmowych.
W żłobkach prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, teatrzyki lub wycieczki. Oferowana jest także pomoc logopedy oraz konsultacje z psychologiem, w tym konsultacje przeznaczone dla rodziców dotyczące metod wychowawczych, pracy z dzieckiem, pojawiających się trudności itp. Dzieci w żłobkach będą objęte opieką pielęgniarską (stałe wizyty osoby posiadającej uprawnienia pielęgniarki). Dzieci  oraz opiekunki/opiekunowie zostaną ubezpieczeni. Funkcjonowanie żłobków zostanie zapewnione przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Koszt związany z uczęszczaniem dziecka do żłobka: Dofinansowanie projektu wynosi 85% kosztów. Pozostała część w wysokości 15% kosztów będzie pochodzić z opłat rodziców na rzecz żłobka. Dofinansowanie związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Każde dziecko ma prawo przebywać w placówce 1 rok.

Warunki rekrutacji:

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie 03-04.2017 r., 07-08.2017 r. oraz 07-08.2018 r., przy czym w marcu i kwietniu 2017 r. będzie prowadzona rekrutacja do Żłobka nr I, który rozpocznie pełnogodzinową opiekę od początku maja. Żłobki II i III rozpoczną funkcjonowanie we wrześniu 2017 r.

Warunki konieczne, jakie musi spełnić uczestnik projektu:

– zamieszkanie uczestnika na terenie Miasta Kraków,
– opieka nad dzieckiem do lat 3.
Kryteria dodatkowe rozpatrywane w przypadku, gdy konieczne będzie tworzenie list rezerwowych:
– osoby bierne zawodowo – 2 pkt,;
– status osoby bezrobotnej – 2 pkt.
– niepełnosprawność – 2 pkt.;
– liczba dzieci w rodzinie – 1 dziecko – 0 pkt., 2 dzieci – 1 pkt., 3 i więcej dzieci – 2 pkt.;
– dochód netto przypadający na osobę w rodzinie – 0-800 zł – 2 pkt., 800 – 1200 zł – 1 pkt., powyżej 1200 zł – 0 pkt.
– rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko – 2 pkt.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie Pozytywne żłobki w Małopolsce.